Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Zakład Usługowo-Handlowy "Mechanik" s.c. z siedzibą w Dąbrowa Białostocka ul. Wesoła 3 , 16-200 Dąbrowa Białostocka NIP: 5450004182 tel. 85 7124 520 email biuro@mechanik-sc.pl 2. dane osobowe przetwarzane są na podstawie: - art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. - art.6 ust.1 lit.a RODO, jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dane będą przetwarzane w celach w nich wskazanych; - art. 6 ust.1 lit.c RODO, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości; - art. 6 ust.1 lit. f RODO, jeżeli przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami, prawnie uzasadnionym interesem ADO jest marketing produktów własnych. 3. Odbiorcą Państwa danych mogą zostać: - operatorzy pocztowi i kurierzy - banki w zakresie realizacji płatności - organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej 4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2 - w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. - w zakresie obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków. - Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania. 5. Informujemy o przysługujących Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody dodatkowo możesz skorzystać z prawa: przenoszenia zgód, usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy. 6. Informujemy, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. 8. Dane osobowe Państwa nie podlegają profilowaniu.