Найти

Категории

Новостная рассылка

Будьте в курсе важных изменений, новых продуктов или услуг и специальных предложениях в нашем магазине. Подпишитесь на бесплатный бюллетень прямо сейчас.

Адрес электронной почты, кажется, неверно. Подписаться на {0} был отменен.

Этикетки

Regulamin

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest:

Zakład Usługowo-Handlowy "Mechanik" s.c. z siedzibą w
Dąbrowa Białostocka ul. Wesoła 3 , 16-200 Dąbrowa Białostocka
NIP: 5450004182
tel. 85 7124 520
email biuro@mechanik-sc.pl

2. dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 - art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli do wykonania umowy, której
    stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
    na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

 - art.6 ust.1 lit.a RODO, jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na
    przetwarzanie swoich danych osobowych dane będą przetwarzane w
    celach w nich wskazanych;

 - art. 6 ust.1 lit.c RODO, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do
    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w
    tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości;

 - art. 6 ust.1 lit. f RODO, jeżeli przetwarzanie wynika z prawnie
    uzasadnionych interesów administratora, w tym ustaleniu lub
    dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami, prawnie
    uzasadnionym interesem ADO jest marketing produktów własnych.

 3. Odbiorcą Państwa danych mogą zostać:

 - operatorzy pocztowi i kurierzy

 - banki w zakresie realizacji płatności

 - organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie
   przepisów prawa

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji 
międzynarodowej

 4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
     celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2

 - w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po
    tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez
    prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

 - w zakresie obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą
    przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.

 -  Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, dane
     będą przetwarzane do chwili jej wycofania.

 5. Informujemy o przysługujących Państwu prawo: dostępu do treści
     danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
     przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
     sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są
     na podstawie zgody dodatkowo możesz skorzystać z prawa: przenoszenia
     zgód, usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel
     przetwarzania, np. realizacja umowy.

 6. Informujemy, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu
     nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony
     Danych Osobowych.

 7. Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
     zawarcia umowy.

 8. Dane osobowe Państwa nie podlegają profilowaniu.